Ядро на изпарителя

Изпарението е физическият процес на превръщане на течността в газообразно състояние.Най-общо казано, изпарителят е обект, който превръща течно вещество в газообразно състояние.В индустрията има голям брой изпарители, сред които изпарителите, използвани в хладилните системи, са едни от тях.Изпарителят е много важна част от четирите основни части на охлаждането.Нискотемпературната кондензирана течност преминава през изпарителя, обменя топлина с външния въздух, изпарява и абсорбира топлина и постига ефекта на охлаждане.Изпарителят се състои главно от две части, нагревателна камера и изпарителна камера.Нагревателната камера осигурява топлината, необходима за изпаряване на течността, за да насърчи кипенето и изпаряването на течността;изпарителната камера напълно разделя газовата и течната фази.